{en}

 

Sound Improvisation with electricity is a three-day creative workshop during which the participants will get to know basic notions on sound art, electronics and sound improvisation. With the help of the artist Nataliya Petkova, each participant will build a series of electronic circuits that would manipulate the electricity feeding them and interpret it in the shape of sound harmonies and disharmonies. By using raw electricity as main conceptual matter, the circuits combine a series of basic electronic elements and chips that transform the applied electrical charge into sound potential. The shape, the content and the combination of each circuit is fluid, thus giving to each participant the possibility to invent his/her own instrument, as well as to manipulate it as chosen. The workshop is conceived with two main goals: to transfer new technical knowledge and to beget a creative dialog leading to a collective sound work to be shown publicly at the end of the process.

 

The workshop was presented for the first time on September 17-18-19th 2015 within the framework of DA Fest, Sofia, Bulgaria. It was made possible thanks to the Association of cultural managers in Bulgaria, National Academy of Art and Robotev.

 

This first workshop was also the occasion to launch the ephemeral art collective ELECTRICITY MATTERS.

 

{бг}

 

Звукова импровизация с електричество е тридневна творческа работилница, по време на която участниците се запознават с основни понятия от сферата на звуковото изкуство, електронното изкуство и звуковите импровизации. С помощта на артистът Наталия Петкова, всеки участник изгражда серия от електронни платки, които манипулират захранващото ги електричество и го интерпретират във формата на звукови хармонии и дисхармонии. Използвайки брутно електричество като основна концептуална материя, платките комбинират серия от основни електронни елементи и чипове, които транформират приложения електрически заряд в поток от звуков потенциал. Формата, съдържанието и комбинацията от всички платки са флуидни, давайки възможност на всеки участник да изобрети собствен инструмент, както и да го манипулира според предпочитанията си. Уъркшопът е изграден с две основни цели: да предаде нови технически познания и да породи творчески диалог, водещ до създаването на колективна звукова творба, представена пред публика в края на работилницата.

 

Работилницата беше представена за първи път на 17-18-19 септември 2015 в кадъра на ДА Фест, София, България. Организацията бе възможна благодарение на Асоциацията на културните мениджъри в България, Националната академия на изкуствата и Роботев.

 

Първата работилница бе също повод за лансирането на ефимерния арт колектив ELECTRICITY MATTERS.

Promo video for the 2015 workshop in Sofia, Bulgaria

Промо видео за уъркшоп 2015 в София, България

+++ upcoming +++

>> no upcoming :(

 

+++ past +++

>> November 26&&27 2015, Avatar, Quebec, Canada

>> September 17&&18&&19 2015, NHA, Sofia, Bulgaria

Organized by the Association of Cultural Managers in Bulgaria, with the collaboration of DA Fest and Robotev

Testing the prototype for the workshop

Тест на прототипа за уъркшопа

SIWE in Bulgaria - interviews and performance with ELECTRICITY MATTERS

ЗИСЕ в България - интервюта и пърформанс на ELECTRICITY MATTERS

Promo video for the 2015 workshop in Quebec, Canada

Vidéo promotionnel pour l'atelier à Québec, Canada